کثرت گرایی دینی از دیدگاه آیه الله آصفی
72 بازدید
محل نشر: کتاب اندیشه ماندگار/بوستان کتاب/1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده تنوع ادیان در طول تاریخ امری مسلم است. اینکه کدام یک از ادیان از حقانیت برخوردار است و پیروان کدام یک از ادیان اهل نجات¬اند، سه دیدگاه عمده انحصارگرایی، شمول گرایی و کثرت گرایی مطرح شده است که دیدگاه اخیر (کثرت گرایی دینی) به عنوان یکی از مباحث کلامی و دین پژوهی در بین اندیشمندان دینی و دینداران جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است. با تقسیم دقیق¬تری کثرت¬گرایی دینی به پنج قسم کثرت گرایی دینی حقیقت¬شناختی، معرفت شناختی، نجات شناختی، هنجاری و وظیفه شناختی تقسیم شده است. از مهمترین این اقسام، کثرت گرایی حقیقت شناختی است که در پی آن است که یک دین حق وجود ندارد بلکه تمامی ادیان دارای حقیقت بوده و فرجام تمامی دینداران، بهشت خواهد بود. آیة الله آصفی در بررسی و نقد کثرت گرایی دینی به زمینه های ظهور کثرت گرایی دینی پرداخته و دیدگاههای جان هیک و شلایرماخر را شرح و نقد کرده است. وی نه تنها به تبیین و شرح اقسام کثرت گرایی می پردازد بلکه به وقوع کثرت گرایی مذهبی در اسلام نیز تاکید کرده و به تبیین آن پرداخته است. واژه های کلیدی: کثرت گرایی دینی، آصفی، ادیان، اسلام، کثرت گرایی هنجاری