اصل علیت از دیدگاه آیه الله آصفی
69 بازدید
محل نشر: کتاب اندیشه ماندگار/بوستان کتاب/1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده آیة الله محمد مهدی آصفی از علمای معاصر جهان در زمینه های مختلفی مانند مباحث قرآنی، فقه و اصول، کلام، سیاست و عرفان تالیفات گوناگونی دارد. ایشان از مباحث فلسفی نیز غافل نبوده و از آنها در موارد لازم در مباحث تفسیری، کلامی و تاریخی استفاده کرده است. از جمله در بحث قضاء و قدر و جبر و اختیار علاوه بر مطرح کردن مباحث قرآنی و روایی، از علیت فلسفی نیز سخن به میان آورده است. به عبارت دیگر، در نزاع میان اشاعره و معتزله ضمن تحلیل آیات قرآن در زمینه مختار بودن انسان از یک سو و حاکمیت اراده و مشیت الهی بر افعال انسان از سوی دیگر، تحلیل دقیقی از دیدگاه شیعه از امر بین الامرین به دست داده است و از تحلیل فلسفی در این زمینه غافل نبوده است. در این مقاله سعی می شود اصل علیت از منظر آیه الله آصفی تحلیل شده و ربط و نسبت آن با اراده خدا و اراده انسان تبیین شود.